Asian Delights

ANA Ten

ANA Ten (OTE 304 | T: 2701 9881)

ANA Ten Lunch Menu
ANA Ten Dinner Menu
Du Hsiao Yueh

Du Hsiao Yueh (OT L3 LCX 31 | T: 8300 2001)

Du Hsiao Yueh Takeaway Menu
Ebisoba Ichigen

Ebisoba Ichigen (OT G59 | T:3105 1199)

Ebisoba Ichigen Takeaway Menu
Greyhound Café

Greyhound Café (OT G01 | T: 2383 6600)

Greyhound Café Takeaway Menu
Gyu-Kaku

Gyu-Kaku (OT L 3 LCX 37B | 2153 1686)

Gyu-Kaku Takeaway Menu
Hainan Shaoye

Hainan Shaoye (OT G16 | 2110 3533) - 15% Off on Takeaway Menu

Hainan Shaoye Takeaway Menu
Kyoto Ichinoden

Kyoto Ichinoden (OC 402 | T: 3101 4981)

Kyoto Ichinoden Takeaway Menu
Nishimura Restaurant

Nishimura Restaurant (HH 602 | T: 2735 6899)

Nishimura Restaurant Takeaway Menu
Quan Alley

Quan Alley (OT G57 | T: 3188 2840)

Quan Alley Takeaway Menu
Sen-ryo

Sen-ryo (GW 2101-2 | T: 2871 2275) - 20% off for sen-ryo members/15% off for non-members

Sen-ryo Takeaway Menu
Tsukada Nojo

Tsukada Nojo (OTE 202 | T: 2467 0777)

Tsukada Nojo Takeaway Menu
Tsuta

Tsuta (GW G111| T: 3188 2748)

Tsuta Takeaway Menu
More restaurants offer takeaway services by on-site order:
Hanlin Tea Room

Hanlin Tea Room (GW 2602 | T: 8300 8216)

Hanlin Tea Room Takeaway Menu
Umai SushiKan
SHARE